Εγκατάσταση και service 24ώρες το 24ωρο σε ρολά και γκαραζόπορτες όλων των τύπων

 

ServiceManΗ εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την εγκατάσταση προϊόντων που αφορούν σε ρολά, γκαραζόπορτες, βιομηχανικές πόρτες, μηχανισμούς θυρών κλπ., καθώς και την συντήρηση και επισκευή τους. Για την εγκατάσταση , συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω προϊόντων η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα για εσάς.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα service και επισκευής σε ήδη εγκατεστημένα προϊόντα και βρίσκεται κοντά σας 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για service μπορείτε να επικοινωνείτε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα στα παρακάτω τηλέφωνα:  

Παναγιώτης: 693 7222104

   

  pdf-icon
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όροι εγγύησης καλής λειτουργίας

Η παρούσα εγγύηση αφορά στην καλή λειτουργία των προϊόντων τα οποία προμηθεύτηκε ο πελάτης από την εταιρεία, όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας.

• Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία αγοράς των προϊόντων και αποδεικνύεται με το σχετικό παραστατικό(π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) που εκδόθηκε κατά την αγορά του προϊόντος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εφαρμογή της εγγύησης αν η πληροφορία αυτή έχει αφαιρεθεί ή έχει τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος ή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη πληροφορία που διατηρεί στο αρχείο της.

• Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει τον πελάτη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε κάθε περίπτωση η χρονική ισχύς της εγγύησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος.

• Σε περίπτωση βλάβης ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία παρέχοντας κάθε απαραίτητη πληροφορία.

• Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά περιπτώσεις στις οποίες ευθύνεται ο κατασκευαστής ή το συνεργείο εγκατάστασης της εταιρείας.

• Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, η εταιρεία αντικαθιστά ή επισκευάζει το ελαττωματικό προϊόν χωρίς χρέωση. Η επισκευή/αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις του πελάτη εφόσον το προϊόν έχει εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας. Τα έξοδα για την μεταφορά του προϊόντος προς και από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς και τα έξοδα για την επίσκεψη του συνεργείου, βαρύνουν γενικά τον πελάτη (εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία) με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο προϊόν ίδιας ή παρόμοιας ποιότητας, αντί να επισκευάσει το προϊόν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, μεταβιβάζεται σε αυτό ο υπολειπόμενος χρόνος εγγύησης.

• Κατά περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας στα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον διενεργούνται ετήσιες τακτικές συντηρήσεις. Σε περίπτωση που η συντήρηση δεν διεξάγεται έγκαιρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα (με υπαιτιότητα του πελάτη), θα ακυρώνεται η επέκταση της εγγύησης. Η τακτική συντήρηση διενεργείται κατόπιν ενημέρωσης της εταιρείας από τον πελάτη. Η επίσκεψη των συνεργείων για την διενέργεια της τακτικής συντήρησης χρεώνεται βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από: κακή εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία συνεργείο, ατύχημα, ακατάλληλη χρήση, αμέλεια ή ελλιπή συντήρηση, ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος, ακατάλληλες παρεμβάσεις, χρήση εξαρτημάτων-ανταλλακτικών μη συμβατών με το προϊόν, φυσική καταστροφή, φυσιολογική φθορά, κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας (όχι περιοριστικά) νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φωτιά, δημόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισμό.

TOP